عشقت صنما چه دلبری ها کردی ، درکشتن بنده ساحری ها کردی ،

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد