کارگاه بازنویسی و بازآفرینی داستانهای مثنوی توسط کرسی مولوی پژوهی با همکاری گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان در روز دوشنبه مورخ 25 آبان ماه 98 در محل دانشگده زبان وادبیات فارسی برگزار می شود.